OOPS
Map requires javascript enabled
Runstenarnas landskap
Locations
Info

Haninge är en av de kommunerna med flest runstenar i Stockholms län. Från Haninge finns det 33 kända vikingatida runinskrifter, varav 32 är runstenar. En är en inskrift på en kam av horn som idag förvaras på Historiska museet. Det finns även ett fåtal inristade runor i Österhaninge kyrka, med detta är märken som gjordes när kyrkan byggdes på medeltiden och utgör ingen egentlig text. Fem av runstenarna som vi känner till från Haninge är idag borta. De tecknades ner och beskrevs av forskare på 1800-talet, men har idag försvunnit.

I den här turen besöker vi runstenar i Österhaninge och får lära oss om vad som står på stenarna, lite om personerna som omnämns på stenarna och om platsen där de restes. Runstenarna i Österhaninge visar på vikingatidens färdvägar och placeringen av järnålderns gårdar. Mycket av detta landskap kan än idag skönjas och med hjälp av runstenarna kommer människorna i Österhaninge för tusen år sedan oss närmare. Tre runstenar presenteras mer utförligt med hjälp av AR-teknik (Augmented Reality, förstärkt verklighet). Här kan vi höra hur texten på stenen låter och se tydligare bilder av de inristade runorna.

Guiden skapades genom medel från Länsstyrelsen Stockholm och fler guider av runstenar i andra kommuner kommer efterhand att skapas. Bilderna kommer främst från Stockholms läns museums bildsamling, men ett fåtal bilder kommer från andra källor. För den som vill veta mer om runor och runstenar rekommenderar vi Riksantikvarieämbetets informationsmaterial.

Albystenen
Albystenen. Foto Kenny Lex, CC By 2.0

Endast nedre delen av Albystenen finns kvar idag. Hur och när stenen förstördes vet vi inte, men vi vet att den har varit skadad åtminstone sedan 1850-talet. Det är troligt att stenen står på sin ursprungliga plats, mellan byarna Alby, Lundby och Berga. Delen som finns kvar idag visar början och slutet av runslingan som hålls ihop med ett så kallat koppel.

Richard Dybeck besökte platsen 1855 och på hans teckning av stenen finns ytterligare några fragment dokumenterade, men dessa är sedan länge borta.

Inskriften som finns kvar inleds med delar av två ord ...kar l... och avslutas med ordet broder och troligtvis har den fullständiga runtexten lytt att någon har rest stenen till minne av sin eller någons broder. Detta är en klassisk text på en runsten från 1000-talet och som syftade på att visa på släktskap och ägande av mark. 

00:00
00:00
Albystenen
Guides