OOPS
Map requires javascript enabled
Runstenarnas landskap
Locations
Info

Haninge är en av de kommunerna med flest runstenar i Stockholms län. Från Haninge finns det 33 kända vikingatida runinskrifter, varav 32 är runstenar. En är en inskrift på en kam av horn som idag förvaras på Historiska museet. Det finns även ett fåtal inristade runor i Österhaninge kyrka, med detta är märken som gjordes när kyrkan byggdes på medeltiden och utgör ingen egentlig text. Fem av runstenarna som vi känner till från Haninge är idag borta. De tecknades ner och beskrevs av forskare på 1800-talet, men har idag försvunnit.

I den här turen besöker vi runstenar i Österhaninge och får lära oss om vad som står på stenarna, lite om personerna som omnämns på stenarna och om platsen där de restes. Runstenarna i Österhaninge visar på vikingatidens färdvägar och placeringen av järnålderns gårdar. Mycket av detta landskap kan än idag skönjas och med hjälp av runstenarna kommer människorna i Österhaninge för tusen år sedan oss närmare. Tre runstenar presenteras mer utförligt med hjälp av AR-teknik (Augmented Reality, förstärkt verklighet). Här kan vi höra hur texten på stenen låter och se tydligare bilder av de inristade runorna.

Guiden skapades genom medel från Länsstyrelsen Stockholm och fler guider av runstenar i andra kommuner kommer efterhand att skapas. Bilderna kommer främst från Stockholms läns museums bildsamling, men ett fåtal bilder kommer från andra källor. För den som vill veta mer om runor och runstenar rekommenderar vi Riksantikvarieämbetets informationsmaterial.

Blistastenen
Runstenen vid Årsta. Foto Alf Nordström

Det är en ovanligt stor runsten som står på infarten till Årsta slott, Haninges största. Stenen kallas ofta Blistastenen, efter dess ursprungliga placering vid byn Blista, som tidigare låg väster om Årsta slott. Byn är i dag borta och stenen flyttades till Årsta på mitten av 1800-talet och restes på sin nuvarande plats 1885.

Stenen har spruckit i tre delar och dess högra hörn saknas, vilket den gjort sedan den första gången omnämndes på 1600-talet. När stenen först hittades hade bitarna används i ett gärde mellan gårdarna Blista och Alvsta och troligtvis var stenen ursprungligen placerad någonstans där. Kanske finns den sista biten fortfarande kvar mellan gårdarna Blista och Alvsta.

Runtexten börjar som vanligt vid drakormens huvud, men den som är observant ser att ormen börjar i högra hörnet och slingrar sig moturs runt stenen. På de flesta runstenar börjar ormen och texten i vänstra hörnet och löper medurs.

 

Runtexten

× suain × lit × risa × stin … … faþur × sin × kuþan × auk × iftiʀ × kuþfar ·

Svæinn let ræisa stæin … … faður sinn goðan ok æftiʀ Guðvar/Guðmar/Guðvar.

Sven lät resa stenen... sin gode fader och efter Gudvar.

Gudvar är troligen ett kvinnonamn. Sven har alltså rest stenen efter sina föräldrar, men vad Svens pappa hette är oklart. Det namnet stod på den bit som idag är bort, men troligtvis var det ett kort namn.

En runinskrift på en kam av horn hittades vid en undersökning av gravfältet vid Blista söder om parkeringen. Inskriften innehåller endast de första bokstäverna i runalfabetet FUTHARK

 

 

 

 

00:00
00:00
Blistastenen
Guides