OOPS
Map requires javascript enabled
Runstenarnas landskap
Locations
Info

Haninge är en av de kommunerna med flest runstenar i Stockholms län. Från Haninge finns det 33 kända vikingatida runinskrifter, varav 32 är runstenar. En är en inskrift på en kam av horn som idag förvaras på Historiska museet. Det finns även ett fåtal inristade runor i Österhaninge kyrka, med detta är märken som gjordes när kyrkan byggdes på medeltiden och utgör ingen egentlig text. Fem av runstenarna som vi känner till från Haninge är idag borta. De tecknades ner och beskrevs av forskare på 1800-talet, men har idag försvunnit.

I den här turen besöker vi runstenar i Österhaninge och får lära oss om vad som står på stenarna, lite om personerna som omnämns på stenarna och om platsen där de restes. Runstenarna i Österhaninge visar på vikingatidens färdvägar och placeringen av järnålderns gårdar. Mycket av detta landskap kan än idag skönjas och med hjälp av runstenarna kommer människorna i Österhaninge för tusen år sedan oss närmare. Tre runstenar presenteras mer utförligt med hjälp av AR-teknik (Augmented Reality, förstärkt verklighet). Här kan vi höra hur texten på stenen låter och se tydligare bilder av de inristade runorna.

Guiden skapades genom medel från Länsstyrelsen Stockholm och fler guider av runstenar i andra kommuner kommer efterhand att skapas. Bilderna kommer främst från Stockholms läns museums bildsamling, men ett fåtal bilder kommer från andra källor. För den som vill veta mer om runor och runstenar rekommenderar vi Riksantikvarieämbetets informationsmaterial.

Hässlingbystenen

Hässlingbystenen är endast ristad med ett enkelt kors och ett fåtal runor. Länge låg stenen ner, men 2019 konserverades stenen och lyftes upp. Runorna finns inhuggna i korset och deras betydelse är oklart. En tolkning är Björn ... fader eller Björn ristade, men det finns även andra förslag på vad det står på stenen.

Var stod stenen först?

Det är troligt att stenen tidigare stod längre ut på åkern, men mer om dess ursprungliga placering och dess sammanhang är osäkert. På Kikarberget ligger flertal fornlämningar, bland annat en fornborg och ett gravfält. Båda dessa är äldre än runstenen, men visar på platsens betydelse under en längre period. I närheten av runsten ligger även den gamla gården Kalvsvik och Österhaninge kyrka.  

00:00
00:00
Hässlingbystenen
Guides