OOPS
Map requires javascript enabled
Runstenarnas landskap
Locations
Info

Haninge är en av de kommunerna med flest runstenar i Stockholms län. Från Haninge finns det 33 kända vikingatida runinskrifter, varav 32 är runstenar. En är en inskrift på en kam av horn som idag förvaras på Historiska museet. Det finns även ett fåtal inristade runor i Österhaninge kyrka, med detta är märken som gjordes när kyrkan byggdes på medeltiden och utgör ingen egentlig text. Fem av runstenarna som vi känner till från Haninge är idag borta. De tecknades ner och beskrevs av forskare på 1800-talet, men har idag försvunnit.

I den här turen besöker vi runstenar i Österhaninge och får lära oss om vad som står på stenarna, lite om personerna som omnämns på stenarna och om platsen där de restes. Runstenarna i Österhaninge visar på vikingatidens färdvägar och placeringen av järnålderns gårdar. Mycket av detta landskap kan än idag skönjas och med hjälp av runstenarna kommer människorna i Österhaninge för tusen år sedan oss närmare. Tre runstenar presenteras mer utförligt med hjälp av AR-teknik (Augmented Reality, förstärkt verklighet). Här kan vi höra hur texten på stenen låter och se tydligare bilder av de inristade runorna.

Guiden skapades genom medel från Länsstyrelsen Stockholm och fler guider av runstenar i andra kommuner kommer efterhand att skapas. Bilderna kommer främst från Stockholms läns museums bildsamling, men ett fåtal bilder kommer från andra källor. För den som vill veta mer om runor och runstenar rekommenderar vi Riksantikvarieämbetets informationsmaterial.

Sandastenen
Stenen vid Sanda. Foto Alf Nordström

Runstenen vid Sanda gård är från tidigt 1000-tal och berättar om Jorun som rest en sten efter sin son Andvätt. Stenen stod ursprungligen närmare Albystenen. Den stod då intill lämningarna av en äldre färdväg, men flyttades till Sanda gård på 1870-talet.

Under 1800-talet var det vanligt att flytta runstenar närmare gården, under en period då runstenar fick en ny laddad historisk betydelse. Till exempel flyttades även runstenar till slotten vid Årsta och Häringe under 1800-talet.

 

Runtexten

+ iaurun : lit : raisa : stain : at · ontuit : sun : sin : auk · at · onunt·ar + osbiarn

Iorunn let ræisa stæin at Andvett, sun sinn, ok at Anundaʀ. Asbiorn.

Jorun lät resa stenen efter Andvätt, sin son, och efter Anunds. Åsbjörn.

Jorun är ett kvinnonamn och Jorun är en av flera kvinnor som rest runstenar i Haninge under 1000-talet. Jorun reste stenen över sin och Anunds son och troligtvis har både son och far avlidit när stenen restes. Åsbjörn som syns på korsfoten är namnet på ristaren, en runristare som även ristat bland annat runstenen vid Högsta.

 

 

00:00
00:00
Sandastenen
Guides