OOPS
Map requires javascript enabled
Runstenarnas landskap
Locations
Info

Haninge är en av de kommunerna med flest runstenar i Stockholms län. Från Haninge finns det 33 kända vikingatida runinskrifter, varav 32 är runstenar. En är en inskrift på en kam av horn som idag förvaras på Historiska museet. Det finns även ett fåtal inristade runor i Österhaninge kyrka, med detta är märken som gjordes när kyrkan byggdes på medeltiden och utgör ingen egentlig text. Fem av runstenarna som vi känner till från Haninge är idag borta. De tecknades ner och beskrevs av forskare på 1800-talet, men har idag försvunnit.

I den här turen besöker vi runstenar i Österhaninge och får lära oss om vad som står på stenarna, lite om personerna som omnämns på stenarna och om platsen där de restes. Runstenarna i Österhaninge visar på vikingatidens färdvägar och placeringen av järnålderns gårdar. Mycket av detta landskap kan än idag skönjas och med hjälp av runstenarna kommer människorna i Österhaninge för tusen år sedan oss närmare. Tre runstenar presenteras mer utförligt med hjälp av AR-teknik (Augmented Reality, förstärkt verklighet). Här kan vi höra hur texten på stenen låter och se tydligare bilder av de inristade runorna.

Guiden skapades genom medel från Länsstyrelsen Stockholm och fler guider av runstenar i andra kommuner kommer efterhand att skapas. Bilderna kommer främst från Stockholms läns museums bildsamling, men ett fåtal bilder kommer från andra källor. För den som vill veta mer om runor och runstenar rekommenderar vi Riksantikvarieämbetets informationsmaterial.

Valstastenen

Valstastenen stod ursprungligen längre bort ute på fältet, på gränsen mellan Sanda och Valsta. Stenen omnämns först på 1600-talet då den sägs ha stått på Valsta gärde. 1835 sägs den ha flyttats till dess nuvarande placering och då ha varit i tre delar. Det är troligt att den har ristats av Amunde, samma person som ristat Söderbystenen och en runsten vid Täckeråker som idag är borta.

 

Runtexten

+ sikni(u)- + raisti + stai- -t + siʀ^uþr + faþur sin + siba --(o)þur

Signiu[tr] ræisti stæi[n a]t Sigrøðr, faður sinn, Sibba [br]oður.

Signjut reste stenen efter Sigröd, sin fader, Sibbes broder

Sibbe, det sista namnet som nämns är en förkortning av namnet Sigbjörn. Förledet Sig- som används för alla tre namnen betyder seger.

 

00:00
00:00
Valstastenen
Guides