OOPS
Map requires javascript enabled
Frösunda
Locations
Info

Frösunda socken ligger i norra delen av Vallentuna kommun. Orten präglas av ett öppet jordbrukslandskap och skogsbygd. Genom Frösunda löper Långhundraleden, vikingarnas farvatten mellan Uppsala och Östersjön. I trakten är fornlämningstät och här finns ett flertal gårdar med välbevarade 1800-talsmiljöer. Frösunda kyrka uppfördes på 1400-talet och är inramat av en naturstensmur. Den centrala delen av Frösunda utgör riksintresse för kulturmiljövården.

Frösunda station är en välbevarad stationsmiljö med stationshuset som räddades och restaurerat av hembygdsföreningen. Roslagsbanan öppnade 1885 och fick stor betydelse för Frösundaborna. En lanthandel och ett mejeri startades nära stationen vilket också bidrog till att området kom att bli bygdens centrum.

I turen rund Frösunda besöker vi platser som vittnar om stationssamhället Frösunda, men även spår av den äldre historien. 

Frösunda kyrka

Frösunda kyrka är Vallentunas yngsta kyrka. Den uppfördes av gråsten på 1400-talet, men det har funnits en äldre kyrkobyggnad på platsen redan tidigare. Delar av den kan ses i kyrkans södra fasad. Den äldsta skriftliga källan som omnämner Frösunda kyrka är från 1291.

Till sin form är kyrkan relativt oförändrad sedan byggnadstiden med undantag för fönstren. Den norra fasaden var sluten men försågs med fönster under 1800-talet och södra fasadens fönster förstorades. Bland inventarierna finns en medeltida dopfunt i uppländsk sandsten från 1100-talet, alltså äldre än kyrkan själv och ett altarskåp från 1400-talet med nordtyskt ursprung. Interiört har kyrkan genomgått omfattande renoveringar, framför allt på 1950-talet.

Kyrkomiljön består av kyrkan, klockstapeln och gravkapellet samt kyrkogården, som omges av en kallmurad stenmur. Muren har tidigare varit täcket med ett spånat och tjärat tak. Namnet Frösunda visar att platsen har historia som går tillbaka till tidig medeltid eller ännu tidigare och den är beläggen invid en forntida farled, en utlöpare från Långhundraleden, är säkert ingen tillfällighet.

00:00
00:00
Frösunda kyrka
Guides