OOPS
Map requires javascript enabled
Frösunda
Locations
Info
Godsmagasin och bod

Stationsmiljön vi ser i Frösunda i dag, med stationshuset och ett närbeläget godsmagasin, är ett mycket väl bevarat exempel på hur det också såg ut här förr. Det stora godsmagasinet invid rälsen användes av järnvägsbolaget för att förvara styckegods som sedan skulle fraktas vidare med tåg.

Godsmagasinet finns redovisat på en järnvägskarta från mitten av 1880-talet och är alltså jämnårigt med Roslagsbanan. I slutet av 1990-talet tog Frösunda hembygdsförenings beslut om ett bevarande av magasinet. Föreningen ansökte om pengar hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen bekostade en del och större delen av arbetet utfördes ideellt av människor i bygden. Fasadens färgsättning återskapandes med utgångspunkt från gamla färglager som skrapades fram närmast träet.

Mellan magasinet och stationshuset ligger Stinsens tvättstuga, en liten bod där rester av en bykanläggning finns kvar. Tvättstugan kom troligen till något senare än stationshuset och magasinet.

00:00
00:00
Godsmagasin och bod
Guides