OOPS
Map requires javascript enabled
Frösunda
Locations
Info
Stora Vreda och gravfältet

Nordväst om Bergs gård låg bytomten Vreda. Den bestod länge av tre gårdar, den större av gårdarna kallas idag Stora Verda.

På höjden norr om Vreda ligger ett större gravfält. Gravfältet är inte undersökt men arkeologerna tror att det kan dateras till äldre järnåldern (cirka 500 före Kristus till 500 efter Kristus). Runt omkring Frösunda finns det cirka 1500 lika fornlämningar, främst från bronsåldern och äldre järnåldern. Få av dessa är undersökta, men arkeologer har till exempel kunnat datera gravfälten utifrån typen av gravar på gravfältet. En annan ledtråd till fornlämningars ålder är på vilken höjd lämningarna ligger på i landskapet.

00:00
00:00
Stora Vreda och gravfältet
Guides