OOPS
Map requires javascript enabled
Frösunda
Locations
Info

Frösunda socken ligger i norra delen av Vallentuna kommun. Orten präglas av ett öppet jordbrukslandskap och skogsbygd. Genom Frösunda löper Långhundraleden, vikingarnas farvatten mellan Uppsala och Östersjön. I trakten är fornlämningstät och här finns ett flertal gårdar med välbevarade 1800-talsmiljöer. Frösunda kyrka uppfördes på 1400-talet och är inramat av en naturstensmur. Den centrala delen av Frösunda utgör riksintresse för kulturmiljövården.

Frösunda station är en välbevarad stationsmiljö med stationshuset som räddades och restaurerat av hembygdsföreningen. Roslagsbanan öppnade 1885 och fick stor betydelse för Frösundaborna. En lanthandel och ett mejeri startades nära stationen vilket också bidrog till att området kom att bli bygdens centrum.

I turen rund Frösunda besöker vi platser som vittnar om stationssamhället Frösunda, men även spår av den äldre historien. 

Stora Vreda och gravfältet

Nordväst om Bergs gård låg bytomten Vreda. Den bestod länge av tre gårdar, den större av gårdarna kallas idag Stora Verda.

På höjden norr om Vreda ligger ett större gravfält. Gravfältet är inte undersökt men arkeologerna tror att det kan dateras till äldre järnåldern (cirka 500 före Kristus till 500 efter Kristus). Runt omkring Frösunda finns det cirka 1500 lika fornlämningar, främst från bronsåldern och äldre järnåldern. Få av dessa är undersökta, men arkeologer har till exempel kunnat datera gravfälten utifrån typen av gravar på gravfältet. En annan ledtråd till fornlämningars ålder är på vilken höjd lämningarna ligger på i landskapet.

00:00
00:00
Stora Vreda och gravfältet
Guides