OOPS
Map requires javascript enabled
Täby centrum
Locations
Info

Hållplatsen Täby centrum invigdes 1968 i samband med att Täby Centrum kom till. På samma plats fanns under åren 1912-28 en hållplats med namnet Tibble. Under medeltiden var Tibble en by med flera gårdar. Ortnamnet Tibble har betydelsen den ”tjocka”, dvs den tätt bebyggda byn. År 1950 köpte Täby kommun Tibble gård för att bygga ett centrum. I anslutning till Täby Centrum ligger Täby torg som har flera konstverk att titta på.

I Täby centrum finns spår kvar av kommunens utveckling sedan 1950-talet, men också spår av en äldre historia. I guiden om Täby centrum besöker vi 10 stopp, bland annat gravfält, gallerian och galoppbanan.

I den här guiden besöker vi platser och byggnader som format det moderna Täby, men också spår från den äldre historien.

Grindtorp

Bostadsområdet Grindtorp uppförs 1961 till 1966 och består av drygt 1500 lägenheter fördelade på fyra huskroppar. Området är ritat av arkitekterna Curt Strehlenert och Olle Elgquist vid HSB och är ett tydligt uttryck 1960-talets intresse för monumentalitet och hastighet. Huskropparna är halvcirkelformade och dryga hundra meter långa, uppförda i fyra respektive elva våningar. De storskaliga volymerna är dessutom placerade på en höjd för att understryka landskapets nivåskillnader. Volymerna avtecknar sig tydligt som stora skulpturer mot horisonten och skulle betraktas från bilarna längs den intilliggande motorvägen, den som tidigare bara var en liten landsväg mellan Näsby och Tibble.

På platsen fram till 1960 låg dagsverkstorpet Grindtorpet som givit namn åt dagens bostadsområde. Torpet omnämns redan 1678 i en mantalslängd och beboddes då av torparen Erik Eriksson. Under 1920-talet friköptes torpet och omvandlades till ett eget hemman som höll grisar ända fram till 1950-talet.

00:00
00:00
Grindtorp
Guides